Amdanom Ni

Y stori hyd yma...

Yn 2010 caeodd Siop Griffiths, un o'r adeiladau hynaf ym Mhenygroes ar ol dros 100 mlynedd o fusnes. O 1828 i'r Rhyfel Byd Cyntaf bu'r adeilad yn dafarn o'r enw 'Stag's Head'. Wedyn, yn 1925, agorodd Siop Griffiths fel ironmongers, busnes teuluol am 85 mlynedd.

Ar ol i Siop Griffiths gau ei drysau yn 2010, roedd yr adeilad mewn perryg o droi'n adfail a bu'n wag am rhai blynyddoedd. Roedd yn golled enfawr i'r pentref, felly daeth criw o bobl at ei gilydd i geisio meddwl am gynllun i adfywio'r hen adeilad a chynnig rhywbeth newydd i'r gymuned. 

Felly, sefydlwyd Cymdeithas Budd Cymunedol gan griw o wirfoddolwyr, i sicrhau fod yr adeilad yn aros yn nwylo'r gymuned, er lles y gymuned. Yn 2016 prynwyd y siop gyda arian a godwyd gan y gymuned ac yna yn 2019 prynwyd ail adeilad ar y safle, i achub adeilad gwreiddiol arall.

Bu sawl ymgynghoriad a'r bobl leol er mwyn darganfod beth yn union oedd y galw yn Nyffryn Nantlle ac o ganlyniad fe grewyd cynllun busnes manwl ar gyfer y safle. 

Dros 3 mlynedd cododd Siop Griffiths Cyf £900,000. Mae'r arian wedi adnewyddu 3 adeilad ac wedi agor caffi, llety, ystafell aml-bwrpas, swyddfeydd a chanolfan digidol i blant a phobl ifanc. Mae sawl prosiect cymunedol ar y safle hefyd, sy'n defnyddio degau o wirfoddolwyr i gyflawni budd cymunedol y fenter.

Ein cam nesaf ydy adnewyddu'r hen stablau tu ol i'r prif adeilad i greu mwy o ystafelloedd aros a sied feics i'n beiciau trydan. 

Mae tim Yr Orsaf wedi newid a thyfu ers cyflogi'r aelod cyntaf o staff yn 2019, ac erbyn hyn mae 9 aelod yn gweithio i'r fenter, unai yn llawn neu'n rhan amser. Mae'r caffi'n cael ei redeg gan unigolyn annibynnol ac yntau sy'n gyfrifol am staff y caffi. 

Mae'r grwp o wirfoddolwyr a sefydlodd y fenter yn dal i weithio'n galed tu ol i'r llen ac yn cyfarfod yn fisol i drafod datblygiadau, materion sy'n codi a chynlluniau ar gyfer y dyfodol. 

Er bod gennym rhywfaint o incwm erbyn hyn o ganlyniad i lwyddiant ein llety, mae natur y fenter yn golygu bod angen parhau i ymgeisio am grantiau a chyllid er mwyn sicrhau dyfodol y staff.

Mae'r Orsaf wedi dod a bywyd yn ol i'r hen adeilad ac o'r diwedd yn gallu cynnig rhywbeth gwerthfawr yn ol i'r gymuned unwaith eto. 

Staff Yr Orsaf

Greta

Greta

Swyddog Datblygu a Marchnata
Mae Greta’n gweithio ar ddatblygiad y teulu o fusnesau o dan ymbarel Siop Griffiths Cyf gan gynnwys y caffi, llety a phrosiectau yn bennaf. Ariennir ei swydd gan y Loteri Genedlaethol. Ebost: [email protected]

Llio

Llio

Swyddog Gweinyddol
Llio yw Swyddog Gweinyddol Yr Orsaf, yn arbennig edrych ar ol llogi'r llety, ac adroddiadau ariannol. Ariennnir gan y Loteri Cymunedol. Ebost: [email protected]

Elenid

Elenid

Cydlynydd Trafnidiaeth Cymunedol
Datblygu cynllun trafnidiaeth cymunedol yn Nyffryn Nantlle. Ebost: [email protected]

Gwenllian

Gwenllian

Swyddog Dim Gwastraff
Hyrwyddo ail-gylchu, ail-ddefnyddio a newid agwedd tuag at sbwriel. Ebost: [email protected]

Osian. R

Osian. R

Swyddog Ffiws Yr Orsaf
Mae Osian yn gyfrifol am drefnu gweithgareddau yn y gofod gwneud a'r caffi trwsio ym Mhenygroes. Ebost: [email protected]

Luke

Luke

Swyddog Marchnata a Chyfathrebu
Mae Luke yn gweithio i hyrwyddo busnesau'r Orsaf a'n gweithgareddau cymunedol. Ariennir gan y Loteri Cymunedol.

Osian. E

Osian. E

Arweinydd Cerddoriaeth Gymunedol
Mae Osian yn gyfrifol am gefnogi plant a phobl ifanc, ysgolion a grwpiau cymunedol i ddatblygu cyfleoedd cerddorol yn y Dyffryn. Ebost: [email protected]

Grug

Grug

Hwylusydd Cymunedol GwyrddNi
Mae Grug yn trefnu Cynulliad Cymunedol ar yr Hinsawdd yn Nyffryn Nantlle, fel rhan o fudiad GwyrddNi. Mae GwyrddNi'n brosiect ar y cyd rhwng Yr Orsaf, DEG, a phedair menter gymunedol arall yng Ngwynedd. Ebost: [email protected]

Ein Arianwyr

 • Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig
 • Llywodraeth Cymru
 • Loteri Cymunedol
 • Trusthouse Charitable Foundation
 • CIST Gwynedd
 • Arloesi Gwynedd Wledig
 • Tesco Bags of Help
 • Ymddiriedolaeth Stadiwm y Mileniwm
 • Mantell Gwynedd
 • Cronfa Iwan Huws
 • Sefydliad Rank
 • Cronfa Gofal Canolraddol
 • Sefydliad Cymunedol Cymru
 • Arfor