Prosiectau Cymunedol

Er lles y gymuned

Fel rhan o'n budd cymunedol rydym yn cynnig cymysg o brosiectau a gweithgareddau sy'n helpu, cefnogi a datblygu potensial pobl leol a’u cymunedau.

Prosiect Trafnidiaeth Cymunedol

Mae'r Orsaf yn datblygu prosiect i gefnogi trigiolion sy'n wynebu rhwystrau oherwydd diffyg trafnidaieth gyhoeddus yn y Dyffryn. Un rhan pwysig o'r prosiect yw hyrwyddo teithio cynaliadwy, ac i gefnogi hyn, mae'r Orsaf wedi prynu 3 cerbyd trydan (mini-bws, car 7 sedd a char 4 sedd), at ddefnydd y gymuned. Mae ein  Swyddog Trafnidiaeth Cymunedol (Elenid) yn cydlynu'r prosiect, trwy gydweithio efo Partneriaeth Trafnidaeth Gymunedol Dyffyrn Nantlle. Ariennir gan Lywodraeth Cymru ac arian Ewrop. Cysylltwch â [email protected]

Prosiect Be Nawn Ni

Mae'r Orsaf yn trefnu gweithgareddau i bobl hŷn, a gyrrwyr gwirfoddol i'w cludo i'r gweithgareddau, ac yn ol adref. Mae'r prosiect yn gweithio yn agos efo aelodau eraill y Tim, i ddarpau gweithgareddau bob pythefnos, fel ein sesiwn 'Panad, cacan a sgwrs' er enghraifft.  Ariennir y prosiect gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Gwynedd. Cysylltwch â Elenid: [email protected]

Caffi Trwsio / Gofod Gwneud

Mae'r Caffi Trwsio/Gofod Gwneud yn darparu lle a gweithgareddau i bobl i arloesi, ond hefyd i ddefnyddio sgiliau traddodiadol i drwsio pethau. Mae'r offer yn cynnwys torrwr laser, argraffwyr 3D, peiriannau brodwaith a mwy. Unwaith y mis mae'r Caffi Trwsio yn cwrdd, i helpu gyda trwsio syml. Cysylltwch â [email protected]

Twristiaeth Gymunedol a Gweithgareddau Awyr Agored

Dathlu cyfoeth hanes, diwylliant, iaith a thirwedd yw prif nod y prosiect. Rydym yn creu adnoddau y gall trigolion lleol ac ymwelwyr eu defnyddio i ddeall mwy a gwerthfawrogi'r ardal. Mae mwy o fanylion fan hyn am rai o'r teithau yn yr ardal: https://llwybraunantlle.wordpress.com/

Arweinydd Cerddoriaeth Gymunedol

Gyda chefnogaeth y Rank Foundation, mae'r Orsaf yn cyflogi person i gefnogi plant a phobl ifanc, ysgolion a grwpiau cymunedol i ddatblygu cyfleoedd cerddorol yn y Dyffryn. Cysylltwch â [email protected]

Prosiect Dim Gwastraff

Mae'r prosiect yn datblygu 3 prif elfen - rhandiroedd cymunedol wrth ymyl y Ganolfan Hamdden; Gardd Wyllt Penygroes, i greu parc i bobl lleol, ond cynyddu bio-amrywiaeth ar yr un pryd; a'r Pantri Cymunedol, sy'n defnyddio bwyd dros ben o'n Co-op lleol, a bwyd gan archfarchnadoedd eraill a'r ACT Foundation. Mae'r prosiect, fel y Caffi Trwsio, yn rhan o waith Yr Orsaf ar yr economi gylchol a sylfaenol. Cysylltwch â [email protected]

Canolfan Pobl Ifanc Fentrus

Mae'r Orsaf wedi prynu'r adeilad drws nesaf, Cymru Fydd, gyda chefnogaeth Cyngor Gwynedd a chronfa TRI Llywodraeth Cymru. Dros y flwddyn nesaf byddwn ni'n datblygu swyddfa i'n staff, lle 'co-working', a chanolfan i bobl ifanc ddysgu sgiliau mentergarwch cymunedol. Bydd y Canolfan yn agor cyn diwedd 2022.

Canolfan Digidol

Mae'r Ganolfan Digidol yn darparu gweithdai ffilm, codïo, podlediadau a chelf digidol i blant a phobl ifanc. Mae amrywiaeth o offer ar gael yn y ganolfan gan gynnwys ipads, chromebooks, offer recordio sain a camerâu i enwi rhai. Mae'n bosibl llogi'r ganolfan i grwpiau gan arbrofi a defnyddio’r offer. Cysylltwch â [email protected] am fwy o fanylion.

Clwb Ffilm

Mae Dyffryn Nantlle 2020 yn trefnu 2 gwrs ffilm pob blwyddyn i blant a phobl ifanc. Mae'r ffilmiau wedi ennill llawer o glod a gwobrau gan Into Film, Gŵyl PICS, Zoom Cymru a’r Eisteddfod Genedlaethol.

Celf Cyhoeddus Penygroes

Mae gweithdai celf Dyffryn Nantlle 2020 yn cynnig cyfle i blant a phobl ifanc i weithio gydag artistiaid lleol. Fel arfer mae'r gweithgaredd yn datblygu sgiliau, ac ar yr un pryd un dathlu hanes a diwylliant yr ardal.

Clwb Drama

Lansiodd y Clwb Drama i blant a phobl ifanc yn 2019 gan Dyffryn Nantlle 2020. Mae'n rhoi cyfle i fynychu sesiwn wythnosol, i fagu hyder a datblygu sgiliau cyfathrebu. Mae'n trefnu un perfformiad cymunedol pob flwyddyn.

Ariennir gan BBC Plant Mewn Angen

Baneri Bro

Fel rhan o ymrwymiad i'r celfyddydau a gwella golwg y stryd fawr, mae baneri yn cael eu gosod am 8 mis y flwddyn, sy'n dathlu hanes, iaith, diwylliant, tirwedd a llawer mwy am yr ardal. Yng nghardd Caffi'r Orsaf mae paneli arddangosfa, sy'n esbonio'r stori tu ôl pob faner.

WiFi Cymunedol

Mae Siop Griffiths wedi bod yn rhan o’r broses gynllunio ar gyfer wifi cymunedol ym Mhenygroes ac mae ar gael i bobl y gymuned ei ddefnyddio ar y strydoedd, am ddim.