Prosiectau Cymunedol

Er lles y gymuned

Fel rhan o'n budd cymunedol rydym yn cynnig cymysg o brosiectau a gweithgareddau celfyddydol, amgylcheddol a lles sy'n helpu, cefnogi a datblygu potensial pobl leol a'u cymunedau.

Prosiect Trafnidiaeth Cymunedol

Mae'r Orsaf yn datblygu prosiect i gefnogi trigiolion sy'n wynebu rhwystrau oherwydd diffyg trafnidaieth gyhoeddus yn y Dyffryn. Un rhan pwysig o'r prosiect yw hyrwyddo teithio cynaliadwy, ac i gefnogi hyn, mae'r Orsaf wedi prynu 3 cerbyd trydan (mini-bws, car 7 sedd a char 4 sedd), at ddefnydd y gymuned. Mae ein  Swyddog Trafnidiaeth Cymunedol (Elenid) yn cydlynu'r prosiect, trwy gydweithio efo Partneriaeth Trafnidaeth Gymunedol Dyffyrn Nantlle. Ariennir gan Lywodraeth Cymru ac arian Ewrop. Cysylltwch â [email protected]

Prosiect Be Nawn Ni

Mae'r Orsaf yn trefnu gweithgareddau i bobl hŷn, a gyrrwyr gwirfoddol i'w cludo i'r gweithgareddau, ac yn ol adref. Mae'r prosiect yn gweithio yn agos efo aelodau eraill y Tim, i ddarpau gweithgareddau bob pythefnos, fel ein sesiwn 'Panad, cacan a sgwrs' er enghraifft.  Ariennir y prosiect gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Gwynedd. Cysylltwch â Elenid: [email protected]

Caffi Trwsio / Gofod Gwneud

Mae'r Caffi Trwsio/Gofod Gwneud yn darparu lle a gweithgareddau i bobl i arloesi, ond hefyd i ddefnyddio sgiliau traddodiadol i drwsio pethau. Mae'r offer yn cynnwys torrwr laser, argraffwyr 3D, peiriannau brodwaith a mwy. Unwaith y mis mae'r Caffi Trwsio yn cwrdd, i helpu gyda trwsio syml. Cysylltwch â [email protected]

Twristiaeth Gymunedol a Gweithgareddau Awyr Agored

Dathlu cyfoeth hanes, diwylliant, iaith a thirwedd yw prif nod y prosiect. Rydym yn creu adnoddau y gall trigolion lleol ac ymwelwyr eu defnyddio i ddeall mwy a gwerthfawrogi'r ardal. Mae mwy o fanylion fan hyn am rai o'r teithau yn yr ardal: https://llwybraunantlle.wordpress.com/

Prosiect Bwyd a Lles

Mae'r prosiect yn datblygu 3 prif elfen - rhandiroedd cymunedol wrth ymyl y Ganolfan Hamdden; Gardd Wyllt Penygroes, i greu parc i bobl lleol, ond cynyddu bio-amrywiaeth ar yr un pryd; a'r Pantri Cymunedol, sy'n defnyddio bwyd dros ben o'n Co-op lleol, a bwyd gan archfarchnadoedd eraill, yr ACT Foundation a FareShare. Mae'r prosiect, fel y Caffi Trwsio, yn rhan o waith Yr Orsaf ar yr economi gylchol a sylfaenol. 

Canolfan Pobl Ifanc Fentrus

Mae'r Orsaf wedi prynu'r adeilad drws nesaf, Cymru Fydd, gyda chefnogaeth Cyngor Gwynedd a chronfa TRI Llywodraeth Cymru. Dros y flwddyn nesaf byddwn ni'n datblygu swyddfa i'n staff, lle 'co-working', a chanolfan i bobl ifanc ddysgu sgiliau mentergarwch cymunedol. Bydd y Canolfan yn agor cyn diwedd 2022.

Canolfan Digidol

Mae'r Ganolfan Digidol yn darparu gweithdai ffilm, codïo, podlediadau a chelf digidol i blant a phobl ifanc. Mae amrywiaeth o offer ar gael yn y ganolfan gan gynnwys ipads, chromebooks, offer recordio sain a camerâu i enwi rhai. Mae'n bosibl llogi'r ganolfan i grwpiau gan arbrofi a defnyddio’r offer. Cysylltwch â [email protected] am fwy o fanylion.

Celf Cyhoeddus Penygroes

Mae gweithdai celf Dyffryn Nantlle 2020 yn cynnig cyfle i blant a phobl ifanc i weithio gydag artistiaid lleol. Fel arfer mae'r gweithgaredd yn datblygu sgiliau, ac ar yr un pryd un dathlu hanes a diwylliant yr ardal.

Clwb Ffilm

Mae Dyffryn Nantlle 2020 yn trefnu 2 gwrs ffilm pob blwyddyn i blant a phobl ifanc. Mae'r ffilmiau wedi ennill llawer o glod a gwobrau gan Into Film, Gŵyl PICS, Zoom Cymru a’r Eisteddfod Genedlaethol.

Clwb Drama

Lansiodd y Clwb Drama i blant a phobl ifanc yn 2019 gan Dyffryn Nantlle 2020. Mae'n rhoi cyfle i fynychu sesiwn wythnosol, i fagu hyder a datblygu sgiliau cyfathrebu. Mae'n trefnu un perfformiad cymunedol pob flwyddyn.

Ariennir gan BBC Plant Mewn Angen

Baneri Bro

Fel rhan o ymrwymiad i'r celfyddydau a gwella golwg y stryd fawr, mae baneri yn cael eu gosod am 8 mis y flwddyn, sy'n dathlu hanes, iaith, diwylliant, tirwedd a llawer mwy am yr ardal. Yng nghardd Caffi'r Orsaf mae paneli arddangosfa, sy'n esbonio'r stori tu ôl pob faner.

Hwb Cymunedol

Bwriad yr Hwb Cymunedol ydy darparu cyngor, cefnogaeth a gweithgareddau i helpu trigolion Dyffryn Nantlle, yn enwedig wrth wynebu heriau costau byw. Gyda chymorth ein partneriaid sy'n cynnwys gwasanaethau eraill o fewn yr ardal, rydym yn ceisio ateb anghenion ein cymuned er mwyn helpu pobl i fyw bywyd da. Gellir cysylltu a Greta i gael cymorth ar ystod eang o faterion gan gynnwys: tlodi tanwydd, tlodi ariannol, tlodi bwyd, cynhwysiad digidol, unigedd a digwyddiadau cymdeithasol, bod yn weithgar yn y gymuned, anabledd, cael mynediad i wasanaethau statudol.

Eisiau’r newyddion diweddaraf?

Hoffech chi glywed am y newyddion diweddaraf gan Yr Orsaf? Tanysgrifiwch i dderbyn ein newyddlen drwy ebost.

Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd. Am fwy o wybodaeth ynglŷn â sut rydym yn trin eich gwybodaeth darllenwch ein polisi preifatrwydd.