Prosiectau Cymunedol

Er lles y gymuned

Fel rhan o'n budd cymunedol rydym yn cynnig cymysg o brosiectau a gweithgareddau sy'n helpu, cefnogi a datblygu potensial pobl leol a’u cymunedau.

Prosiect Trafnidiaeth Cymunedol

Mae'r Orsaf yn datblygu prosiect i gefnogi trigiolion sy'n wynebu rhwytrau oherwydd diffyg trafnidaieth cyhoeddus yn y Dyffryn. Un rhan pwysig o'r prosiect yw hyrwyddo teithio cynaladwy, ac i gefnogi hwn mae'r Orsaf yn prynu 3 cerbyd trydan (mini-bws, car 7 sedd a char 4 sedd), at ddefnydd y gymuned. Mae Swyddog Trafnidiaeth Cymunedol yn cydlynu'r prosiect, trwy cydweithio efo Partneriaeth Trafnidaeth Cymunedol Dyffyrn Nantlle. Ariennir gan Lywodraeth Cymru ac arian Ewrop. Fel peilot, mae'r Orsaf wedi rhoi cartrefi i'r car trydan cymunedol, Carwen, mewn prosiect ar y cyd gydag Arloesi Gwynedd Wledig.

Prosiect ICF

Mae gan Yr Orsaf Cydlynydd Cymunedol, sy'n trefnu gweithgareddau i bobl hyn, a gyrrwyr gwirfoddol i roi lifftiau. Mae'r prosiect yn gweithio yn agos efo'r Prosiect Bwyd a Lles, i ddarpau prydau dwywaith yr wythnos. Ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Gwynedd.

Caffi Trwsio / Gofod Gwneud

Mae'r Caffi Trwsio/Gofod Gwneud yn darparu lle a gweithgareddau i bobl i arloesi, ond defnyddio sgiliau traddodiadol i drwsio pethau.

Twristiaeth Cymunedol a Gweithgareddau Awyr Agored

Dathlu cyfoeth hanes, diwylliant, iaith a thirwedd yw prif nod y prosiect. Rydym yn creu adnoddau fod trigolion lleol yn gallu defnyddio, ac ymwelwyr, i ddeall mwy a gwerthfawrogi'r ardal. Mae mwy o fanylion fan hyn am rai o'r teithau yn yr ardal: https://llwybraunantlle.wordpress.com/

Prosiect Bwyd a Lles

Mae'r prosiect yn datblygu 3 prif elfen - rhandiroedd cymunedol wrth ymyl y Ganolfan Hamdden; Gardd Wyllt Penygroes, i greu parc i bobl lleol, ond cynyddu bio-amrywiaeth ar yr un bryd; a Prydau Pen, sy'n cludo bwyd i bobl hyn, ac sy'n defnyddio bwyd dros ben o'n Co-op lleol. Mae'r prosiect, fel y Caffi Trwsio, yn rhan o waith Yr Orsaf ar yr economi cylchol a sylfaenol.

Canolfan Pobl Ifanc Fentrus

Mae'r Orsaf wedi prynu'r adeilad drws nesaf, Cymru Fydd, gyda chefnogaeth Cyngor Gwynedd a chronfa TRI Llywodraeth Cymru. Dros y flwddyn nesaf byddwn ni'n datblygu swyddfa i'n staff, lle 'co-working', a chanolfan i bobl ifanc dysgu sgiliau mentergarwch cymunedol.

Gyda Dyffryn Nantlle 2020

Canolfan Digidol

Mae'r Ganolfan Digidol yn darparu gweithdai ffilm, codïo, podlediadau a chelf digidol i blant a phobl ifanc. Mae amrywiaeth o offer ar gael yn y ganolfan gan gynnwys ipads, chromebooks, offer recordio sain a camerâu i enwi rhai.

Mae'n bosibl llogi'r ganolfan i grwpiau gan arbrofi a defnyddio’r offer. Cysylltwch â [email protected] am fwy o fanylion.

Gellir gweld mwy o fanylion am weithgareddau’r ganolfan yma.

Clwb Ffilm

Mae Dyffryn Nantlle 2020 yn trefnu 2 gwrs ffilm pob blwyddyn i blant a phobl ifanc. Mae'r ffilmiau wedi ennill llawer o glod a gwobrau gan Into Film, Gŵyl PICS, Zoom Cymru a’r Eisteddfod Genedlaethol.

Celf Cyhoeddus Penygroes

Mae gweithdai celf Dyffryn Nantlle 2020 yn cynnig cyfle i blant a phobl ifanc i weithio gydag artistiaid lleol. Fel arfer mae'r gweithgaredd yn datblygu sgiliau, ac ar yr un pryd un dathlu hanes a diwylliant yr ardal.

Clwb Drama

Lansiodd y Clwb Drama i blant a phobl ifanc yn 2019 gan Dyffryn Nantlle 2020. Mae'n rhoi cyfle i fynychu sesiwn wythnosol, i fagu hyder a datblygu sgiliau cyfathrebu. Mae'n trefnu un perfformiad cymunedol pob flwyddyn.

Ariennir gan BBC Plant Mewn Angen

Baneri Bro

Fel rhan o ymrwymiad i'r celfyddydau a gwella golwg y stryd fawr, mae baneri yn cael eu gosod am 8 mis y flwddyn, sy'n dathlu hanes, iaith, diwylliant, tirwedd a llawer mwy am yr ardal. Yng nghardd Caffi'r Orsaf mae paneli arddangosfa, sy'n esbonio'r stori tu ôl pob faner.

WiFi Cymunedol

Mae Siop Griffiths wedi bod yn rhan o’r broses gynllunio ar gyfer wifi cymunedol ym Mhenygroes ac mae ar gael i bobl y gymuned ei ddefnyddio ar y strydoedd, am ddim.